กฏหมายและระเบียบข้อบังคับด้านการเงิน
ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ
 พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ - ๗)
 มาตราการประหยัดงบประมาณของ ทร. ประจำปี งป.๕๑
 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๔๖ ลง ๓๑ ต.ค.๔๘ เรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๗/ว ๒๕ ลง ๒๒ ม.ค.๔๗ เรื่องการใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๔๔
 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. ๐๒๐๑/ว๑๔๖ ลง ๖ ต.ค.๒๐ เรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว(และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเครื่องแต่งตัวข้าราชการที่เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว พ.ศ.๒๕๒๖ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๘)
 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๑๒๒ ลง ๓๐ ธ.ค.๔๖ เรื่องการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ จากบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๓๔
 ระเบียบการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ - ๔
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดบ้านพักสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๕
 คำสั่งกระทรวงกลาโหมเฉพาะที่ ๑๖๒/๔๓ เรื่องอัตราเงินค่าใช้สอยประจำ สน.ผชทฯ ในต่างประเทศ
 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ หมวดค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๔
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙
 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.๐๔๐๙.๕/ว๔๙ ลง ๑๒ ก.ค.๔๙ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
 สำหรับส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ
 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว๓๘ ลง๓ มี.ค.๓๘ เรื่องการประกันทรัพย์สิน
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙
 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๓๐.๒/ว.๓๓ ลง ๑๕ มี.ค.๔๔ เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ของส่วนราชที่มีหน่วยงานประจำในต่างประเทศ
 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๗/๑๕๓๖๔ ลง ๒๗ มิ.ย.๔๙ เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว๓๒๗๒๔ ลง ๑๒ ก.ย.๔๐ เรื่องการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ
 หนังสื่อกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว๑๑๖ ลง ๒๕ ก.ย.๓๙ เรื่องการซื้อบัตรโดยสารเครื่องในการเดินทางไปต่างประเทศ
 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๑๔/๓๑๘๓๑ ลง ๑๓ ส.ค.๓๖ เรื่องการเบิกค่าโดยสารเครื่องบินให้ข้าราชการที่ติดตามเสด็จ
 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๑๔/ว๖๙ ลง ๒๖ ก.ค.๓๖ เรื่องการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๒๖/๔๒๓๖ ลง ๑๐ ต.ค.๔๓ เรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั่วไปของผู้รับทุนการศึกษาของกระทรวงกลาโหม
 บันทึกสำนักงาน กพ. ที่ นร ๗๐๗๒/๓๕๕ ลง ๒๕ ม.ค.๔๓ เรื่องค่าใช้จ่ายในการกลับไปเก็บข้อมูลทำวิทยานิพนธ์ในประเทศไทยของนักเรียนทุนรัฐบาล
 บันทึก สปช.ทร. ที่ต่อ สปช.ทร.เลขรับ ๕๒๐๔/๔๒ ลง ๑๙ ต.ค.๔๒ เรื่องการปรับปรุงค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล
 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๑๓/๑๑๓๘๐ ลง ๑๔ มี.ค.๒๘ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายประจำเดือนเพิ่มเติมของผู้รับทุนการศึกษากระทรวงกลาโหม
 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๐๒/๑๑๐๘๑ ลง ๒๙ มี.ค.๒๕ เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศกรณีต่างๆของกระทรวงกลาโหม
 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๒๖.๕/๒๓๙๒ ลง ๒๓ ม.ค.ม.ค.๓๙ เรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนที่ข้าราชการจะได้รับอนุมัติทุนให้ไปศึกษาในต่างประเทศ
 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๐๒/๓๗๔๓๕ ลง ๒ ธ.ค.๑๕ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลของนักเรียนทุนรัฐบาลและทุนเล่าเรียนหลวง
 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๕/๓๔๐๑๑ ลง ๑๑ ต.ค.๔๗ เรื่องตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๒/๑๖๒๗๑ ลง ๔ พ.ค.๓๗ เรื่องค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการศึกษา
 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๒/๒๖๖๐๖ ลง ๒๑ มิ.ย.๓๗ เรื่องค่าใช้จ่ายประจำตัวของผู้รับทุนกระทรวงกลาโหมที่ไปศึกษาในต่างประเทศ
ไปที่หน้า  l  ๒  l  ๓ l  
 
 
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ กรมการเงินทหารเรือ
พระราชวังเดิม กองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
E-mail : [email protected] Tel : 0-2475-5068,0-2475-5085 Fax :0-2475-5257